hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Cilie – cysgu 5

Cynnwys y fflat hwn dau set o risiau, un set yn dringo i fyny at lawr cyntaf y fflat a’r ail set yn dringo at y ddwy stafell wely a’r stafell ymolchi. Ei mynediad yw’r drws tu blaen Fronifor. Mae’n fflat eang braf gyda golygfeydd bendigedig o'r môr o bron i bob ffenest. Mae yma un 'stafell wely ddwbl ac un â thri gwely sengl. Gellid cysgu 5 yn gyfforddus. Cynnwys y gegin fwrdd bwyta, popty ping (meicrodon), oergell, rhewgell, ffwrn, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Darperir yr holl ddillad gwely, bydd angen dod â thywelion eich hunain - neu cystylltwch â ni os dymunwch hirio tywelion yn ystod eich arhosiad.

Cafodd y fflat yma ei henwi ar ôl - Bois y Cilie.

Teulu o feirdd gwlad a fagwyd ar fferm y Cilie, Cwmtudu – pentref nid nepell o Dresaith. Fel y dywed y diweddar lenor T. Llew Jones amdanynt: "Roedd e’n deulu mawr o ddeuddeg o blant - pump o ferched a saith o fechgyn - i gyd yn epil y gof a’r bardd Jeremiah Jones a’i wraig Mary. Aeth dau o'r bechgyn i’r Weinidogaeth a dod yn bregethwyr mwyaf amlwg a phoblogaidd eu dydd." "Enillodd un mab Gadair a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol a dyrchafwyd tri ohonynt i urdd y wisg wen yng Ngorsedd y Beirdd am eu cyfraniad i farddoniaeth Gymraeg." "Enillodd un arall wobr yr ‘Academi’ am gyfrol o farddoniaeth orau’r flwyddyn. Cyhoeddodd y brodyr rhyngddynt ryw ddeg o gyfrolau o farddoniaeth a rhyddiaith"

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288