hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Canslo

Canslo Gwyliau neu Rhan o Wyliau

Rhaid i chi roi gwybod i ni yn ysgrifenedig o'ch cansliad cyn gynted â phosibl – 07780 548 288 / pysgodfflat@hotmail.com neu, os ydych yn archebu trwy'r calendr ar y wefan, a thrwy hynny drwy gwmni y Gorau o Gymru gallwch roi gwybod ysgrifenedig iddyn nhw o'r cansliad.

Y diwrnod yr ydym yn derbyn eich hysbysiad i ganslo eich gwyliau yw'r dyddiad y byddwn yn canslo eich archeb.

Yn ddibynnol ar reswm y cansliad mae posibiliad y gallwch, yn ôl ein disgresiwn ni, dderbyn yr holl arian yr ydych wedi ei dalu eisoes am y gwyliau yn ôl ag hepgor y taliad archebu (os yn berthnasol), a thaliad gweinyddol o £60. Mae mwy o wybodaeth isod ynglŷn â'r achosion y baswn yn barod i ystyried hyn. Mewn achosion eraill, byddwch yn rwymedig i dalu tâl llawn y gwyliau heblaw y byddwn yn gallu ail osod y llety yn ystod y dyddiadau eich gwyliau, neu rannau o'r dyddiadau hynny. Yn yr achosion hynny byddwn yn fodlon ystyried ad-daliad, ag hepgor y taliad archebu (os yn berthnasol), a thaliad gweinyddol o £90.

Os, ar ôl i chi archebu a thalu am eich gwyliau y gwelwch bod rhaid i ganslo am y rhesymau isod:

 • marwolaeth, salwch, dolur neu cwarantin gorfodol i chi neu unrhyw aelod o'r criw sy'n cymryd gwyliau gyda chi neu o *berthynas neu **cyswllt busnes agos (gweler ddiffiniadau isod), nad sydd yn cynnwys anifeiliaid anwes.
 • Anhrefn neu amhariad i unrhyw wasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus ar brif dir gwledydd ynysoedd Prydain, yr ydych yn dibynnu arnynt i gyrraedd eich llety, o achos streic, cloi allan neu helynt sifil. Bydd angen y tocynnau fel prawf cyn gallu hawlio.
 • Rydych chi neu unrhyw aelod o'ch grwp gwyliau dan orfodaeth i fod ar reithgor neu i ymddangos fel tyst mewn llys barn, ar yr amod eich bod eich cais ysgrifenedig i newid y dyddiad wedi cael ei wrthod.
 • Yr heddlu angen eich presenoldeb chi neu unrhyw un yn y grwp gwyliau yn dilyn tân neu lladrad yn eich cartref neu lle gwaith.
 • Difrod damweiniol i'ch tŷ chi neu i dy unrhyw un yr ydych yn teithio gyda nhw, sydd yn sydd yn datgan y tŷ yn amhreswyliadwy ac sydd wedi digwydd oddi mewn i bedwar diwrnod ar ddeg o'r dyddiad gadael arfaethiedig neu yn ystod y gwyliau.
 • Chithau neu unrhyw aelod o'r grwp gwyliau yn derbyn hysbysiad o ddiswyddiad oddi mewn i ddeufis o ddyddiad dechrau'r gwyliau, sydd yn gymwys i daliad statudol dan ddeddfau presennol.
 • * gwr/gwraig/cymar, plentyn, rhiant, rhiant-yng-nghyfraith, brawd, chwaer neu ddiweddu. ** Cyd-Gyfarwyddwr/wraig neu Partner Busnes

  Ond ddim yn cynnwys:

 • unrhyw salwch na chyflwr cylchol na parhaus na chyflyrau ac anafiadau meddygol oedd yn bodoli'n barod.
 • Beichiogrwydd na rhoi genedigaeth pan oedd y dyddiad disgwyl genedigaeth o fewn deufis o ddechrau'r gwyliau.
 • Epidemig neu pandemig, fel y diffinir ac y gyhoeddir ef gan y World Health Organasation, yr Adran Iechyd neu DEFRA.
 • Methiant i ddilyn cyngor meddygol gywir.
 • Chwaraeon neu hobiau peryglus
 • Yn teithio yn groes i gyngor meddygol.
 • Ysgariad, gwahaniadau neu berthynas bersonol yn chwalu.
 • Byddwn fel arfer, ond yn llwyr ar ein disgresiwn ni ein hunain, yn ad-dalu'r hyn rydych wedi'i dalu eisoes am y gwyliau ag hepgor y taliad archebu (os yn berthnasol), a thaliad gweinyddol o £60 neu mewn achos o dorri'r gwyliau yn fyr, y cyfran o'r gwyliau yr ydych wedi'i golli ag hepgor y taliad archebu (os yn berthnasol), a thaliad gweinyddol o £60.

  Mewn achosion eraill byddwn yn ceisio ail-osod y llety ac os yn llwyddiannus byddwn fel arfer yn ystyried ad-dalu cost y gwyliau ag hepgor y taliad archebu (os yn berthnasol), a thaliad gweinyddol o £90 ac unrhyw gostau eraill sydd yn resymol i'w hystyried wrth geisio ailfarchnata'r gwyliau. Ni fydd y blaendal yn cael ei dalu yn ôl mewn achosion o'r fath. Os nad ydym yn llwyddiannus yn ail-osod y llety, bydd dal angen talu yn llawn am y gwyliau.

  Ein penderfyniad ni fydd yn derfynol ym mhob achos.

  Os fyddwch chi angen canslo eich gwyliau, os gwelwch yn dda ffoniwch ni yn syth bin ar 07780 548 288 gan anfon ebost o fewn 2 ddiwrnod at pysgodfflat@hotmail.com

     pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288